Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut ZST-I, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

 1. Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole
 • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Programu wychowawczo-profilowego.
 • Reprezentowanie interesów uczniów przed dyrekcją szkoły oraz adą pedagogiczną.
 • Świadczenie pomocy merytorycznej uczniom i wyjaśnianie jak korzystać z praw i szanować prawa innych.

   

 • Przeciwdziałanie łamania prawa w szkole.
 • Rozwiązywanie konfliktów uczeń-nauczyciel.
 • Zwiększanie świadomości prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 1. Sposoby działania Rzecznika Praw Ucznia.
 • Rozpatrywanie indywidualnych skarg uczniów.
 • Udzielanie porad uczniom, nauczycielom i rodzicom.
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym, a w razie potrzeby z psychologiem czy prawnikiem.
 • Współdziałanie w realizacji szkolnych programów profilaktycznych.

 

 1. Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia.
 • Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Podejmuje działania na wniosek stron: uczniów, rodziców, nauczycieli lub pracowników szkoły.

   

 • Działa według ustalonego trybu postępowania:

- zapoznaje się ze zdaniem stron konfliktu,

- podejmuje negocjacje ze stronami,

- zasięga opinii pedagoga szkolnego, wychowawcy,

- w sytuacjach najtrudniejszych występuje do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania.

 

Rzecznik Praw Ucznia zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi przestrzegania praw ucznia w szkole. W każdej problematycznej sytuacji można się do niego zwrócić i prosić o pomoc.

Udostępnia regulaminy szkolne i pomaga je zinterpretować. Jest mediatorem w sprawach trudnych, spornych i nietypowych.

Zawsze zachowuje dyskrecję, a wszelkie uzyskane przez niego informacje stanowią tajemnicę służbową.

Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2018/2019 jest pani Aleksandra Kalinowska.

Dyżuruje w piątek godz. 800-845 oraz w każdym wolnym czasie.

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                 

   
   
Facebook