SZANOWNI PAŃSTWO/ UCZNIOWIE PEŁNOLETNI
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” Pomoc należy się uczniom:
 
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 
 
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 8.09.2020 R. W SZKOLE, DO KTÓREJ DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
 
OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY W ZAŁĄCZNIKU

Informacja na temat zasad udzielania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019/2020 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

  1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg.
  2. Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2019r.
  3. Kryterium dochodowe:

Szanowni Państwo.

W związku z licznymi telefonami i pytaniami informujemy: ZASIŁEK 300 PLUS nie jest realizowany, przez szkołę. Ubieganie się o niego jest indywidualną sprawą rodzica.

Natomiast rodzice uczniów posiadających ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydane TYLKO przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Informacja na temat zasad udzielania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Wsparcie jest udzielane uczniom posiadającym ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydanego przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ. w ramach programu w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także zakupu materiałów edukacyjnych.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek należy złożyć do dnia 10.09.2018 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019.


Uprawnieni do skorzystania ze wsparcia programu są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:
- klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – to dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dokumenty do rozliczenia  zakupów:

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,   paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup  podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

    - imię i nazwisko ucznia,

   -  nazwę i adres szkoły,

    - klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,

    - wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

    - kwotę i datę zakupu,

    - czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

OŚWIADCZENIE O ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW DOKONANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2018 - „WYPRAWKA SZKOLNA”

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   
   
Facebook