INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

 

1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg.

2. Wnioski (Załącznik Nr1) o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020r. wraz z:

- oświadczeniem opiekuna/partnera o pracy zarobkowej w sierpniu – załącznik Nr 2

- w przypadku osoby studiującej - poświadczenie z uczelni/szkoły dla dorosłych

- ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ BŁĘDNIE WYPEŁNIANYCH WNIOSKÓW I PODANYCH PESELI PROSIMY WNISKODAWCÓW o dostarczanie kopii przyznanych decyzji z Referatu Świadczeń Rodzinnych (TYLKO STRONA Z KWOTĄ I PESELAMI DZIECI)

 

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

 

1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg.

2. Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018r.

3. Próg dochodowy:

ZASADY PRZYZNANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO 2018/2019:

            O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie znajdujących  się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej -z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r.,poz.1943 ze zmianami) „o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku”.

 Art. 90e.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.”

 

Pobierz wniosek o zasiłek 

 

 

ZASADY PRZYZNANIA I REALIZACJA STYPENDIUM SZKOLNEGO

            Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może skorzystać z pomocy socjalnej w postaci stypendium szkolnego. W przypadku ucznia nieletniego wnioskodawcą jest rodzic, w przypadku ucznia pełnoletniego sam uczeń.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł netto lub 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (pełnoletniego ucznia/słuchacza prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe).

Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków z Programu Rodzina 500 plus oraz jednorazowe dodatki z Referatu Świadczeń rodzinnych

 

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/36513
 2. z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia,
 3. w szkole, do której uczęszcza uczeń,  jeżeli szkoła prowadzona jest przez  Gminę Miasto Elbląg,
 4. w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 318),  jeżeli  uczeń  pobiera  naukę w szkole  położonej  poza terenem Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.
 5. u pedagogów szkolnych

 

REGULAMIN
Uchwała w sprawie przyznawania stypendiów
Zmiany do uchwały 2010 rok - cz.1
Zmiany do uchwały 2010 - cz.2
Zmiany do uchwały 2012

Informacje dodatkowe:

 1. Wnioski przyjmują wyłącznie pedagodzy szkolni, którzy na miejscu weryfikują dokumenty. Ostateczny termin składania do 15 września
 2. Realizacja stypendium odbywa się w dwóch transzach: w grudniu i przełomie maj/czerwiec
 3. Szkoła/placówka nie wypłaca Wnioskodawcy (rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu uczniowi) gotówki. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest  w kasie szkoły/placówki (do której  uczęszcza uczeń) na zasadzie refundacji  -  po przedstawieniu dowodu zakupu (faktur  VAT, rachunków  imiennych) wystawionych na Wnioskodawcę.
 4. W przypadku gdy rodzic dysponuje gotówką –  refundacja  następuje po okazaniu przez Wnioskodawcę faktur/rachunków do wysokości  przyznanego stypendium, do tygodnia po zanalizowaniu i weryfikacji przedstawionych faktu.
 5. W przypadku gdy rodzic nie dysponuje gotówką –  refundacja  następuje w formie przelewu do sklepu – na podstawie faktur/rachunków - do wysokości  przyznanego stypendium.
 6. Rodzic może realizować stypendium w różnych sklepach  i tym samym dzielić  kwotę, tak aby dokonać najpotrzebniejszych zakupów w najkorzystniejszej cenie. Szkoła udzieli refundacji do kwoty  przyznanego stypendium.
 7. Szczegółowe terminy realizacji będą przekazane rodzicom i uczniom na bieżąco

Jaką rolę pełni pedagog szkolny?...

             W naszej szkole jak to określił  jeden z absolwentów  jest LEKARZEM LUDZKICH SERC I DUSZ.  Uczniom, rodzicom i nauczycielom pomaga rozwiązywać bieżące problemy: osobiste, rodzinne, szkolne, socjalne.  Czasami organizuje spotkania o charakterze mediacyjnym, czasami prowadzi rozmowy wspierające, a kiedy trzeba dyscyplinujące. 

Szczegółowe zadania pedagoga  określa w  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

   
   
Facebook