Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych jest organizowana
w formie zajęć praktycznych, a w technikum – także w formie praktyk zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się:

 • - w warsztatach i pracowniach szkolnych;
 • - w placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • - u pracodawców.

Szczegółowe warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Głównym celem praktyki zawodowej  jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w terminach ujętych w harmonogramie praktyk zawodowych na dany rok szkolny (Harmonogram praktyk zawodowych w bieżącym roku szkolnym).

Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania do danego zawodu.

Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu w formie praktyk zawodowych dla uczniów technikum organizowana jest przez szkołę.

Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

 

Kilka wskazówek dla praktykantów:

 • - Masz prawo do samodzielnego, aktywnego poszukiwania podmiotu, który przyjmie cię na praktyki zawodowe – w tym celu musisz dostarczyć na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk zawodowych zgodę pracodawcy na jej odbycie w wybranym przez ciebie zakładzie pracy.
 • - Jeśli wybrany przez ciebie zakład pracy spełnia warunki i gwarantuje realizację celów
  oraz programu praktyk zawodowych dla twojego zawodu, a także po pozytywnej jego weryfikacji, resztę formalności załatwi szkoła.
 • - Jeśli sam dokonasz wyboru podmiotu, w którym będziesz odbywał praktyki zawodowe wykażesz się kreatywnością i umiejętnościami społecznymi niezbędnymi w życiu, a praca sprawi ci większą satysfakcję.
 • - Przy wyborze zakładu pracy możesz skorzystać z propozycji przedstawionych przez szkołę – zapoznaj się z listą potencjalnych zakładów pracy. Pamiętaj, że przedstawiona lista ma charakter czysto informacyjny i to od ciebie zależy, czy dany podmiot przyjmie cię na praktyki zawodowe.
 • - Pamiętaj również, że w niektórych firmach wymaga się osobistego zaangażowania praktykanta w celu uzyskania zgody na przyjęcie na praktyki zawodowe – trzeba osobiście złożyć podanie (wniosek), przejść rozmowę lub proces rekrutacyjny.
 • - Jeśli nie poradzisz sobie ze znalezieniem miejsca do odbycia praktyk zawodowych szkoła wybierze je w podmiotach, z którymi współpracuje.
 • - Pamiętaj, że masz obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  a także poddania się badaniu lekarskiemu organizowanemu w szkole i na jej koszt, którego celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w ramach praktyki zawodowej w zakładzie pracy.
 • - Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych zapoznaj się z Regulaminem i programem praktyk zawodowych oraz zawartą w nim instrukcją prowadzenia Dziennika praktyk zawodowych i Szczegółowymi kryteriami oceniania.
 • - Pamiętaj, że w zakładzie pracy reprezentujesz nie tylko siebie, ale także Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu.
 • - W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości kontaktuj się z kierownikiem szkolenia praktycznego w szkole.

 

   
   
Facebook