Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik logistyk
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik logistyk mogą pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, handlowych na stanowiskach:

 • Administrator taboru i organizator transportu
 • Specjalista ds. obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • Spedytor
 • Specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego
 • Przedstawiciel handlowy, magazynier, koordynator zaopatrzenia i zbytu
 • Specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • Specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • Specjalista ds. gospodarki odpadami, materiałowej, opakowań,
 • Specjalista ds. planowania produkcji i zapasów.

W kształceniu technika logistyka realizowana będzie innowacja pedagogiczna ,,Edukacja pożarnicza w kształceniu technika logistyka”
Celem zajęć edukacyjnych jest przygotowanie uczniów do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych w ramach pełnienia podstawowych funkcji w zastępie.
Główne cele innowacji:

 • Wyselekcjonowanie grupy młodzieży, zarówno chłopców jak i dziewcząt, o jasno
  sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji dodatkowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia obronnego i sprawności fizycznej.
 • Zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego oraz
  technicznego, umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego,
  niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki w szkołach wyższych i uczelniach służb mundurowych lub do podjęcia pracy w uzyskanym zawodzie.
 • Lepsze przygotowanie do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności

i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych.

 • Wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei
  europejskich i obywatelskich.
 • Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej oraz realizacja swoich zainteresowań pozwalających na odpowiedzialne i aktywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Realizując nabór do klasy z innowacją  bierze się pod uwagę następujące przesłanki:

 • funkcjonuje naczelna zasada całkowitej dobrowolności wyboru tego kierunku kształcenia przez uczniów i ich rodziców.
 • przyjmowana jest młodzież zainteresowaną tą ofertą.
 • kandydaci muszą dostarczyć wraz z obowiązkowymi badaniami lekarskimi do technikum, dodatkowo opinię z adnotacją- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.

  4)   kandydaci nie mogą posiadać na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z wychowania fizycznego niższej niż bardzo dobry, a z zachowania oceny nagannej lub nieodpowiedniej'.

 

Technik logistyk - "Edukacja pożarnicza"

 

W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych realizowane są zajęcia dodatkowe z edukacji pożarniczo-ratowniczej we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Milejewie.

Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole mają możliwość uczestniczyć w zajęciach, które mają na celu:

 • - Zapoznanie uczniów ze specyfiką służby w Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • - Przygotowanie ucznia do pełnienia służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • - Pozyskanie świadomego i zmotywowanego absolwenta, który będzie chciał ubiegać się o przyjęcie do służby w PSP;
 • - Rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów ZSTI, udział w uroczystościach państwowych i strażackich;
 • - Zapewnienie absolwentom wykształcenia ogólnego i technicznego na kierunkach cenionych na rynku pracy cywilnym oraz pożarniczym;
 • - Wykształcenie u uczniów postaw zdyscyplinowania oraz zmotywowania do nauki w szkole, a w przyszłości do podjęcia służby w szeregach PSP lub OSP;
 • - Poszerzenie oferty kształcenia w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych o kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczającej poza treści kształcenia technicznego;
 • - Poprawa sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej uczniów.

W trakcie realizacji każdy uczeń może:

 • - wstąpić w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP w Milejewie;
 • - przygotować się do egzaminów wstępnych w szkołach pożarniczych w Polsce;
 • - aktywne uczestniczyć w działaniach ratowniczo – gaśniczych;
 • - ukończyć szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP;
 • - ukończyć kursy podnoszące kwalifikacje (płetwonurkowy, sternika motorowodnego, itp.);
 • - ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP.
   
   
Facebook