W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, w kierunku kształcenia technik informatyk , realizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji wojskowej.

Idea ,,kształcenia wojskowego” zrodziła się w naszej szkole  w 2007 r., kiedy to z inicjatywy ówczesnej dyrekcji  /dyr. Grażyny Chrostek – Żugaj, w-ce dyr. Mackojcia /, oraz realizatora zajęć mjr. Józefa Tarando, przy współpracy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej , pierwszy rocznik uczniów, rozpoczął realizację innowacji pedagogicznej ,,Przysposobienie obronne jako element wychowawczy i patriotyczny mający wpływ na postawy uczniów  najbliższe otoczenie w szkole oraz przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji w służbach mundurowych.”

Głównym celem innowacji, poza  realizacją podstawowych zajęć wynikających z programu nauczania dla zawodu technik informatyk,  wg założenia autorów, było ,,wyselekcjonowanie grupy młodzieży, zarówno chłopców jak i dziewcząt, o jasno sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji dodatkowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia obronnego i sprawności fizycznej. Zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego oraz technicznego, umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego, niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki w szkołach wyższych i uczelniach służb mundurowych lub do podjęcia pracy w uzyskanym zawodzie. Lepsze przygotowanie do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych. Wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei europejskich i obywatelskich. Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej oraz realizacja swoich zainteresowań pozwalających na odpowiedzialne i aktywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.”

W ramach dodatkowych zajęć w szkole, na obiektach wojskowych oraz podczas obozów szkoleniowych młodzież poznawała nowe zagadnienia związane ze współczesnymi zagrożeniami świata i edukacją obywatelską, podstawami kierowania i dowodzenia oraz podstawami obronności. Celem profesjonalnej realizacji przewidzianych zadań w 2012 r. szkoła podpisała porozumienie o współpracy z 16 Batalionem Dowodzenia Ziemi Elbląskiej, który od tej chwili stał się najważniejszą jednostka wojskową wspierającą proces szkolenia uczniów klas wojskowych w naszej szkole.  W roku 2013 dodatkowo podpisano umowę o współpracy z 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym umożliwiającą min. pomoc w udostępnieniu pozostających w dyspozycji oddziału pojazdów do transportu  uczniów, oraz kierowanie naszych uczniów do 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, podobnie jak do  16 Batalionu Dowodzenia Ziemi Elbląskiej celem odbywania praktyk zawodowych w zawodzie technik informatyk.

Dzięki podpisaniu w 2014 r. umowy z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, młodzież klas wojskowych, naszej szkoły uzyskała niepowtarzalną szansę uczestniczenia w obozach szkoleniowych i wycieczkach edukacyjnych realizowanych na obiektach i terenie jednego z największych poligonów.  Dodatkowo od 2014 r., na podstawie zawartego porozumienia, klasy wojskowe ZST-I, zostały objęte patronatem i wsparciem najważniejszej uczelni wojskowej w kraju Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Stale szkoła mogła również liczyć na wsparcie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu.

Wraz ze zmieniającym się otoczeniem, zwłaszcza w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa/ niestabilność międzynarodowa, proces profesjonalizacji armii, kwestie pozyskiwania przeszkolonych rezerw, próby ujednolicenia kształcenia w klasach mundurowych/ zmianom ulegał również model funkcjonowania  klas wojskowych w ZST-I.

Przełomowy w tej kwestii okazał się rok 2015, kiedy to 21 stycznia, decyzją nr 9 i  10,  Ministra Obrony Narodowej, wprowadzono, ,,Skrócony program szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz  ,,Minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej  lub ośrodka szkolenia”. Obydwa dokumenty stwarzały formalne możliwość absolwentom szkół realizujących w/w ,,minimum programowe”, we współpracy z  jednym z wybranych wojskowych ośrodków szkolenia, ubieganie się, /na podstawie art. 98d ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP/, o odbycie szkolenia podstawowego wg ,,skróconego programu”. Jeszcze w tym samym roku podjęto działania zmierzające do wprowadzenia w/w decyzji w życie w naszej szkole. W wyniku starań, podpisano umowę o współpracę z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, z którym to uzgodniono ,,założenia programowe”, w oparciu o które następnie napisany został nowy program nauczania. Założenia programu zostały zatwierdzone przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, i w ramach nowej innowacji pedagogicznej ,,Edukacja dla bezpieczeństwa jako element kształcenia wojskowego”, /zgłoszonej  do rejestru Kuratorium Oświaty w Olszynie pod numerem I.37/16 / od 1 września 2016 r. wdrożone do realizacji.

W roku 2017 Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło nabór do nowego, ogólnopolskiego programu, zmierzającego do utworzenia ,,Pionów  Certyfikowanych  Wojskowych Klas Mundurowych”. Ogółem do programu zgłosiło się 250 szkół ponadgimnazjalnych, ostatecznie zakwalifikowało się 57, w tym Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu. Uroczyste wręczenie zakwalifikowanym szkołom Certyfikatów odbyło się w czerwcu 2017 r. podczas targów ,,Pro Defense” w Ostródzie, a oficjalna inauguracja programu miała miejsce w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu.    

W myśl przedstawionych przez MON założeń: ,, Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej; dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B; dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).” (źródło: Biuro do Spraw Proobronnych)

Zobacz więcej: ,,MON wspiera klasy mundurowe” 

   
   
Facebook