Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL. 01, obsługa magazynów czyli:

- przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

- monitorowania poziomu i stanu zapasów,

- obsługiwania programów magazynowych,

- prowadzenia dokumentacji magazynowej,

- monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

W trakcie nauki w szkole uczeń zapozna się z wiadomościami, umiejętnościami z zagadnień: Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki, organizowanie pracy magazynu, przechowywanie zapasów, przyjmowanie i wydawanie zapasów, zabezpieczenie majątku, obsługiwanie klientów i kontrahentów oraz językiem obcym zawodowym.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zakresie magazynier - logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskania wykształcenia średniego lub średniego branżowego (w szkole branżowej II stopnia)

Praca dla magazyniera-logistyka czeka dziś wszędzie w przedsiębiorstwach, instytucjach monopolowych, sektorze prywatnym.

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów tej klasy odbywać się będzie w firmie Meble Wójcik sp. z o.o. w Elblągu. Pracodawca planuje objąć patronatem tę klasę.

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli tworzy, programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu. Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Z uwagi na wszechstronność w zakresie znajomości języków obowiązujących w świecie komputerów, obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT z uwagi na dynamikę zarówno ewolucji myśli informatycznej, ale i tempa rozwoju gospodarki, której skala komputeryzacji jest dzisiaj nieporównywalna z minioną epoką.

Dzisiejszy programista to człowiek pracujący najczęściej w zaciszu biura wyposażonego w nowinki techniczne umożliwiające realizację całego procesu wytwarzania oprogramowania, od pomysłu do testów. Jednym z etapów pracy programisty jest proces wydobywania wymagań co wiąże się z podróżami i stałym kontaktem z klientem. Niewątpliwą zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej, która umożliwia aktywność zawodową niezależnie od miejsca pobytu.

Potencjał w zawodzie Technika Programisty dostrzegają nie tylko dzisiejsi przedsiębiorcy ale również Ministerstwo nauki, rozwoju i cyfryzacji poprzez kampanię „Tworzenie gier jest fajniejsze niż granie”. Kampania jest promowana spotem:

 

W zależności od specjalizacji, programistów można podzielić na:

 • - programistów aplikacji, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących
     określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • - programistów systemowych, którzy rozwijają aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu
     komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
 • - programistów specjalizujących się w tworzeniu aplikacji działających w środowisku WWW, np.
     gry internetowe,
 • - programistów aplikacji mobilnych, którzy tworzą np. oprogramowanie używane w telefonach
     komórkowych.

W czasie trwania nauki uczniowie nauczą się:

 • - podstaw informatyki
 • - projektowania stron internetowych (HTML wraz z CSS)
 • - podstaw projektowania grafiki komputerowej
 • - projektowania i administrowania bazami danych
    (język SQL)
 • - programowania aplikacji internetowych
    (język JavaScript i PHP)
 • - projektowania oprogramowania
 • - programowania obiektowego
 • - tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych

 

Podstawowym językiem obcym, którym będzie posługiwać się przyszły programista jest język angielski. Jako język dodatkowy uczniowie będą wybierać pomiędzy językiem niemieckim, a językiem rosyjskim.

W cyklu dydaktycznym uczeń zmierzy się z dwoma egzaminami zawodowymi. Pierwszy będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Drugi umożliwi uczniom sprawdzenie swoich sił w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji. Uzyskanie pozytywnego wyniku w powyższych kwalifikacjach będzie równoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Programisty. Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się przystąpić do egzaminu z zakresu montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, ma możliwość zdobycia dodatkowo tytułu Technika Informatyka.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • - przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją
     witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji
     internetowych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D;

Dalsza ścieżka kształcenia obejmuje specjalistyczne szkolenia branżowe lub wyższe studia informatyczne. 

Technik telekomunikacji to osoba, która potrafi wykonywać pomiary i testy kontrolnych elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w systemach telekomunikacyjnych. Zna budowę i obsługę przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do powyższych badań. Montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia, posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową. 

Podczas nauki na kierunku Technik telekomunikacji nauczysz się:

 • - montażu podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • - konfiguracji i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • - uruchamiania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
 • - uruchamiania i utrzymania urządzeń dostępowych i abonenckich;
 • - montażu i uruchomiania sieci transmisyjnych;
 • - wykonywać pomiary testowe w trakcie pracy sieci transmisyjnych;
 • - dobierać narzędzia i oprogramowanie diagnostyczne;
 • - stosować mechanizmy sieciowe zapewniające jakość usług.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:

 • - firmach telekomunikacyjnych;
 • - firmach informatycznych;
 • - zakładach świadczących usługi telekomunikacyjne;
 • - serwisach sprzętu telekomunikacyjnego.

Teleinformatyk to specjalista branży IT zajmujący się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów - przewodowych i bezprzewodowych (np. sieci komputerowych, sieci komórkowych). Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne. Diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego.

Podczas nauki na kierunku Technik teleinformatyk nauczysz się:

 • - uruchamiać utrzymywać terminale i przyłącza abonenckie
 • - projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe
 • - montować i eksploatować systemy transmisyjne
 • - instalować i eksploatować systemy komutacyjne
 • - administrować sieciami teleinformatycznymi

 

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:

 • - przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych)
 • - firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym)
 • - firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii)

 

Absolwent może być zatrudniony między innymi na stanowiskach: projektanta sieci teleinformatycznych, montera-wykonawcy urządzeń i sieci teleinformatycznych, administratora sieci teleinformatycznej, serwisanta urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawcy sprzętu i usług komputerowych, specjalisty ds. utrzymania i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

SPRZEDAWCA- 522301

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie sprzedawca

A.18. Prowadzenie sprzedaży

 MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowejlub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniuwykształcenia średniego.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie sprzedawca mogą pracować:

 • w punktach handlu detalicznego
 • w punktach handlu hurtowego
 • sprzedaży akwizycyjnej
 • sprzedaży usług

Absolwent szkoły zawodowej może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

   
   
Facebook